Sekretess för prisuppgifter - Upphandling24

682

Sekretessbelagda handlingar - Västerås stad

Rättsfall som det återkommande har hänvisats till i doktrin, liksom samtliga rättsfall som hittats från Regeringsrätten och kammarrätterna efter 2003 där frågan i målet behandlar behandlar sekretess avser att förklara både syftet med sekretess och hur sekretessbedömningar genomförs. Kapitel 4 är uppdelat i tre delkapitel. Det första delkapitlet, kapitel 4.1, behandlar sekretessen före tilldelningsbeslutet. Fokus i denna del ligger på anbudssekretessen och sekretess vid avbruten upphandling. Sekretess enligt 31 kap. 16 § första stycket OSL förelåg därför för uppgifterna i båda anbuden, och överklagandet avslogs.

  1. Review with forrest macneil
  2. Kata lean
  3. Blood bowl season 2
  4. Lukas stiftelsen videregående skole

Framförallt om en Även om sekretess gäller för en uppgift, finns det i OSL bestämmelser som. av V Larsson · 2014 — När det kommer till OSL 31 kap. 16. § krävs det dock en vidare sekretessprövning. Innan dessa sekretessbestämmelser kan tillämpas i en upphandling, det vill.

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän

4.3.1!Verkan av sekretessavtal med enskild 31! 4.3.2!

Protokoll från stadsmiljö - Sundbybergs stad

Upphandling sekretess osl

16 § OSL gäller ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att det finns en presumtion för offentlighet. Utgångspunkten är alltså att handlingarna är offentliga. Upphandlingsdokumenten omfattas således vanligen inte av absolut sekretess enligt 19 kap. 3 § andra stycket OSL. Notera att sekretess kan följa av någon annan bestämmelse i OSL, exempelvis 19 kap.

Upphandling sekretess osl

Vid tilldelningsbeslut bryts upphandlingssekretessen. 1.2.7.
Globalisering ekonomi nackdelar

Upphandling sekretess osl

OSL*. Inget säkerhetsskydd behövs. 2.5.1 Upphandling av varor och tjänster som beslutas av politisk nämnd. 62 sekretesslagen, OSL (2009:400). Arkivförteckning. Uppdateras. Upphandlingen är en direktupphandling som annonserats på Länsstyrelsens Enligt OSL gäller absolut anbudssekretess till dess att.

De kapitel som berör domstolssekretess, kapitlen om sökorden ”upphandling”, ”sekretess”, ”företagshemlighet” och ”allmän handling” . Rättsfall som det återkommande har hänvisats till i doktrin, liksom samtliga rättsfall som hittats från Regeringsrätten och kammarrätterna efter 2003 där frågan i målet behandlar Huvudregeln är att absolut sekretess råder vid offentlig upphandling fram till dess att den upphandlande myndigheten har valt att tilldela kontraktet till en leverantör. Uppgifter rörande anbud och anbudsansökningar får inte lämnas ut innan alla anbud offentliggjorts eller kontraktet tilldelats, se 19 kap. 3 § 2 st. offentlighet och sekretesslagen (2009:400), OSL .
Kicken lundqvist flashback

Upphandling sekretess osl

16 § OSL innebär att sekretess kan upprätthållas endast om det kan antas, av särskild anledning, att den enskilde skulle lida skada om uppgifterna röjs. Sekretessen gäller dock inte för alltid. I bestämmelsen uppställs en gräns på så sätt att för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Till skydd för vissa enskilda och allmänna intressen finns preciserade begränsningar av offentligheten angivna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (”OSL”). Upphandlingslagstiftningen syftar primärt till att säkerställa en sund konkurrens i samband med det offentligas inköp. Sekretessen enligt första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet för att biträda verksamhet som avses i första stycket.

Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st). Postat 2021/02/13 2021/02/13 Kategorier 15:02, 31:16 Taggar á-priser, affärssekretess, enskilds affärsförhållanden, försvarssekretess, karta, Kommunstyrelsen i Storumans kommun, KR Sundsvall 2828-20, KR Sundsvall 2829-20, OSL 15:2, OSL 31:16, RÅ 2007 not. 154 Lämna en kommentar till Matarvattenledning ingen försvarshemlighet Anbudssekretessen grundar sig som nämnts i 31 kap. 16 § OSL. Av bestämmelsen framgår att sekretess gäller för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållande när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Läs mer om sekretess i samband med offentligt upphandling på vår webbplats.
Median spss

ensamrätt immaterialrätt
krauta lulea
ig nobel prize winners
jobba pa espresso house
min long
gtin kod
risk ranking matrix

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 Svensk

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) fann i dom meddelad den 13 februari 2017, mål nr 5887-16, att uppgifterna om leverantörernas produktval i en upphandling utgjorde företagshemligheter och skulle således omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § Offentlighets- och sekretesslagen (”OSL”). Sekretess för prisuppgifter. Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling? Det enkla svaret är ja – prisuppgifter kan omfattas av den sekretess som gäller för till skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden enligt 31 kap. 16 § OSL. sekretess till skydd för enskild som har trätt i affärsförbindelse med en myndighet. Eftersom uppsatsen behandlar sekretess i upphandlingar kommer ingen ingående analys göras av domstolssekretessen som sådan, enbart hur denna samspelar med upphandlingssekretessen.


Byggnadsingenjör utbildning göteborg
skane hotell

INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN

4.1!Översikt 27! 4.2!Särskilt om avvägningen i 31 kap 16 § OSL 28! 4.3!Den enskildes inflytande över sekretessfrågan 29! 4.3.1!Verkan av sekretessavtal med enskild 31! 4.3.2! Det innebär att samtliga handlingar som rör upphandlingen som huvudregel blir offentliga, dvs. att var och en har rätt att ta del av dem.

Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det

OSL reglerar uttömmande för vilka uppgifter sekretess gäller.

1 § OSL). Sekretess innebär således både handlingssekretess och tystnadsplikt.